Microsoft Power Platformin käyttöönoton ensiaskeleet

Microsoftin Power Platform on yhä vahvempi tekijä, kun puhutaan nk. “low-code” alustoista. Ne mahdollistavat monia sovelluskehityksen ja sovellusautomaation mahdollisuuksia graafisen käyttöliittymän kautta ilman työlästä sovelluskehitystä. Tämä malli leikkaa tyypillisesti sovelluksen käyttöönottoon tarvittavaa aikaa sekä erityisesti kustannuksia. Alustan avulla loppukäyttäjät voivat tehdä monia asioita, jotka aiemmin eivät olleet mahdollisia ainakaan ilman raskaita ja kalliita sovelluskehityksen ponnisteluita. Power Platformin käyttöönotto voikin parhaimmillaan tehostaa työntekijöiden ajankäyttöä merkittävästi ja tuoda tätä kautta kustannussäästöjä, yleistä tehokkuuden paranemista sekä lisätä henkilöstön yleistä tyytyväisyyttä.

Myös Gartner listasi aiemmin syksyllä Microsoftin Power Platformin low-code alustojen tämän hetkiseksi markkinajohtaksi: https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/gartner-names-microsoft-a-leader-in-enterprise-low-code-application-platforms-2019-magic-quadrant/

Kirjoittelin tämän vuoden MS Igniten pohjalta yhteenvetoa jo aiemmin, ja sieltä löytyy muutama sananen myös Power Platformista: https://newway2work.blog/2019/11/13/ms-ignite-2019-loppukayttaja-ottaa-modernin-tyon-yha-vahvemmin-omiin-kasiinsa/

Lähde: Microsoft Ignite 2019 – POWA10: Enabling everyone to digitize apps and processes with Power Apps and the Power Platform

Tässä blogissa esittelen yksinkertaistettuna Power Platform -ympäristön käyttöönoton perustarpeet. Oletus on, että organisaatio haluaa hyödyntää ja lähteä liikkeelle seuraavilla kokonaisuuksilla:

 • Graafiset Canvas-tyyppiset Power Appsit ja niiden päälle rakennetut kevyet sovellukset
 • Työnkulut ja sovellusautomaatio niiltä osin, kun tarpeita on tunnistettu
 • Em. kokonaisuudet halutaan tuoda kaikkien työntekijöiden saataville sekä toisaalta halutaan tehdä muutamia “virallisia” sovelluksia organisaatiolle

Mitä pitää vähintään huomioida?

1) Power Platform-ympäristöt

Kaikkiin Office 365 -tenantteihin muodostuu automaattisesti yksi default -ympäristö (Environment). Tähän ympäristöön päätyvät oletuksena kaikki luotavat Power Appsit ja Power Automate-työnkulut. Lisäksi kaikilla käyttäjillä on oikeus luoda em. komponentteja ympäristöön.

Ympäristöjä voidaan hallita Power Platformin Admin Centerin kautta osoitteessa https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Organisaation tarpeista riippuen pitäisi luoda ainakin toinen ympäristö tuotantokäyttöön (Type “Production”), johon kasataan organisaation viralliset sovellukset. Tähän ympäristöön voidaan antaa rajatummat käyttöoikeudet ympäristökohtaisen nk. maker-roolin puitteissa, jolloin kokonaisuus on paremmin hallittava. Tähän liittyy myös ympäristön kesken jaettujen datayhteyksien tietoturva ja tarvittaessa myös ympärisökohtaiset DLP-policyt. Lisäksi voidaan perustaa esim. kehitysympäristö, johon voidaan myös määrittää erikseen oikeuksia tyypillisesti default- ja tuotantoympäristön välimaastosta.

Esimerkki Power Platform-ympäristöistä tenantissa

2) Erillinen automaatiotunnus

Power Platformin käyttöön kannattaa luoda erillinen automaatiotunnus, joka omistaa lähtökohtaisesti tuotanto-ympäristön sovellukset. Ei ole väliä, onko tämä tunnus lokaali AD:n tunnus vai “Cloud Only”-tyyppinen Azure AD-tunnus. Tämän omistajatunnuksen rinnalle voidaan tuoda co-owner roolissa esim. IT:n henkilöiden tunnukset / ryhmät. Tätä kautta säilytetään hyvä näkyvyys kaikkiin ympäristössä oleviin sovelluksiin sekä mahdollistetaan tarvittavat huoltotoimet.

Hyviä syitä automaatiotunnuksen luomiseen ovat ainakin:

 • Perinteinen sovelluksen omistajan lähtö yrityksestä -> Orvot työnkulut ja Power Appsit
 • Tarvittaessa kaikilla hallintorooleilla pääsy sovelluksiin yhden tunnuksen kautta
 • Sovelluksen sisäiset datayhteydet määritellään usein samalle tunnukselle, joka omistaa sovelluksen -> Huomioi tunnuksen näkyvyys loppukäyttäjille tietyin yhdistimin, kuten esim. sähköpostin lähetys tai Teams-viestin lähetys
 • Yhdistimien vaatimat oikeudet taustalla voivat olla järeitä Office 365 admin-rooleja -> selkeä luvitusmalli
 • Tarvittaessa MFA-autentikaatio voidaan pitää voimassa myös tässä mallissa

3) Lisensointitarpeet

Lisensointitarpeet on hyvä selvittää heti alkuun. Perusyhdistimet ja esim. SharePoint-listan hyödyntäminen tietovarastona kuuluvat peruslisensointiin ja itse asiassa näillä päästään peruskäyttötapauksissa ja perussovelluksissa hyvinkin pitkälle.

Esimerkki saatavilla olevista perusyhdistimistä

Erikseen maksullisia Per App ja Per User -lisensointimalleja tarvitaan ainakin seuraavissa tapauksessa mikäli:

 • Hyödynnetään premium-yhdistimiä
  • Dynamics 365-yhdistimet
  • Azure-yhdistimet ml. Azure SQL / Cosmos DB
  • GraphAPI ja sitä vasten tehtävät operaatiot
 • Käytetään Common Data Serviceä (CDS) tietovarastona
 • Käytetään ominaisuuksia, jotka tarvitsevat toimiakseen CDS:ää esim. AI Builder, Portal-tyyppiset Power Appsit, Power Virtual Agents jatkossa
 • Käytetään OnPremise Data Gateway:tä tapauksissa, joissa datalähde sijaitsee lokaalissa konesalissa

Lisensointi tulee aina miettiä tapauskohtaisesti ja esim. se, onko organisaatiolla käytössä Dynamics 365, vaikuttaa Power Platformin käyttömahdollisuuksiin merkittävästi. Uusin ohjeistus lisensointiin löytyy täältä https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/powerapps-flow-licensing-faq.

4) Virallisten Canvas-tyyppisten Power Appsien ulkoasu ja käytettävyys

Liian usein tulee vastaan graafisia Power Appseja, joiden ulkoasu on jotakin “sinne päin”. Jotta loppukäyttäjien olisi mukava käyttää sovelluksia, edes perus saavutettavuusvaatimukset täyttyisivät ja applikaatiosta kävisi selkeästi ilmi minkä organisaation sovellus on kyseessä esim. vieraskäyttötapauksissa, olisi organisaation sähköisten kanavien ulkoasuun muutenkin sovellettavat ohjeet syytä huomioida myös Power Appsien puolella mahdollisuuksien mukaan. Esimerkkejä:

 • Perusilme aina samanlainen – Ylä- ja alatunnisteen sisältö
 • Perusnavigoitavuus ja esim. “koti”-painikkeen lokaatio
 • Käyttöliittymän suunnittelu jonkinlaisen “parhaan käytännön” mukaisesti niin, että liittymän perusasiat ovat kunnossa
 • Organisaation värimaailma ja logo applikaatiossa
 • Saavutettavuuden perusasiat: Riittävän suuri ja selkeä fontti, selkeät ja erottuvat elementit, riittävät kontrastit elementeissä jne.
Valmiita saatavilla olevia Canvas Power Apps-templaattimalleja

5) Sovelluksen loppukäyttäjät

Miksi sovellus olikaan olemassa? Todennäköisesti helpottaakseen loppukäyttäjien elämää ja päivittäisen työn tekemistä. Näin ollen loppukäyttäjät tulee huomioida monella eri rintamalla:

 • Ks. kohta 4. yhtenä tärkeimmistä
 • Loppukäyttäjien ja koko henkilöstön mahdollisuus ja tuki alustan ominaisuuksien hyödyntämiseen. Alustan perusominaisuudet käytössä kaikilla työntekijöillä Office 365 Business / E1 / E3 / E5-lisensointitasoilla ja myös F1 -lisensointi mahdollistaa sovellusten käytön
 • Tarvittava koulutus, jotta peruseväät ja “uskallus” hyödyntää ominaisuuksia ovat olemassa
 • Power Platform tulee ottaa osaksi käyttöönoton- ja muutoksen tukea organisaatiossa. Jos olette määritelleet esim. Office 365 -käytön Pelikirjaa, tulisi Power Platformin elementtien olla myös mukana Pelikirjassa
 • Yrityksen käytössä oleva mobiililaitteisto ja laitekanta

6) Kevyt hallintomallitarve virallisille sovelluksille

Vaikka Power Platform tuo kevyen mallin sovellusten rakenteluun ja hyödyntämiseen, ei sekään toimi ilman perushallintomallin määrittelyä. Organisaatiossa IT:n tai alustastavastaavien tahojen pitää pysyä perillä tilanteesta myös Power Platformin suhteen ja tarvittaessa esim. tarjota tukea, jos loppukäyttäjillä tulee ongelmia virallisten sovellusten kanssa. Samoin jos esim. sovelluskumppanin halutaan tekevän kehitystä alustalle, pitää kokonaisuuteen olla määriteltynä selkeä malli.

Hallintomallin tulisi sisältää vähintään seuraavat määrittelyt:

 • Kehitys- ja tuotantoonvienti prosessi virallisille applikaatioille – Missä ympäristössä kehittäminen tapahtuu? Kuka vie sovellukset tuotantoon? Missä ympäristössä bugikorjaukset tehdään? Miten jatkokehitys hoidetaan?
 • Sovellusten versiointi ja varmistus – Liittyy suuresti edelliseen kohtaan, mikä myös määrittelee sovellusten ja työnkulkujen versiointia. Vaikka sovellukset säilyvätkin ympäristöissä ja kuuluvat esim. Microsoftin perusvarmistusten piiriin, halutaanko uusista versioista viedä exportatut sovelluspaketit (ja tarvittaessa esim. SharePointin listatemplaatit) vielä erikseen organisaation versionhallintaan?
 • Yhtenevät nimeäsmiskäytännöt – Vaikka rakennettu sovellus muodostuisi esim. Canvas Power Appsista, Power Automate työnkulusta ja SharePointin listasta, ei suoraa linkitystä näiden elementtien välillä välttämättä ole sovellusnäkökulmasta. Dokumentaatio sovelluksista on hyvä olla olemassa ja eri komponentit tulee myös nimetä niin, että myöhemmin on helppo kertoa mitkä niistä liittyvät a) toisiinsa b) mihinkin toiminnalliseen kokonaisuuteen.
 • Power Appsien uudelleenjulkaisu ja yhdistimen versiopäivitykset tietyllä syklillä – Jotta Microsoftin päivitykset ja esim. yhdistimien suorituskykyyn liittyvät parannukset tulevat voimaan, tulisi Power App-sovellukset aika-ajoin julkaista uudelleen. Lisäksi Power Automaten yhdistimissä tapahtuu parannuksia ja versiopäivityksiä (kuten esim. juuri nyt Outlook-yhdistimen version päivittyminen V3 -> V4) ja nämä versiopäivitykset eivät automaattisesti päivity työnkulkuihin.
 • Ympäristöjen ja applikaatioiden monitorointi – Admin Centerin hallintaliittymien kautta on saatavilla jatkossa dataa siitä miten esim. Power Appseja käytetään organisaatiossa. Käyttöä tulisi mitata ja dataa pystyä hyödyntämään samalla tavoin kuin muutakin Office 365:n tuottamaa vastaavaa analytiikkaa toimintapojen kehittämisessä.
 • Virhetilanteiden selvitys ja tukitoiminnot – Power Platformin sovellukset ovat sovelluksia siinä missä kaikki muutkin sovellukset. Vastaavalla tavalla niissä ilmenee välillä loppukäyttäjillä ongelmia, joihin tarvittaessa pitää pystyä vastaamaan. Yrityksellä tulisi olla selkeä tukimalli esim. oman IT:n ja tarvittaessa vaikkapa sovelluskumppanin kautta.

Hyödyllisiä linkkejä ja dokumentteja, joilla päästä alkuun Power Platformin parissa

Lopuksi vielä muutamia linkkejä ja dokumentteja, jotka helpottavat Power Platformin käynnistelyä. Kun perusasiat ovat kunnossa, on vakaalla pohjalla mukavaa lähteä rakentamaan sovelluksia ja tätä kautta parantamaan työntekijöiden arkea ja päivittäistä työskentelyä.

MS Ignite 2019 – Loppukäyttäjä ottaa modernin työn yhä vahvemmin omiin käsiinsä

Intensiivinen Ignite-viikko Orlandossa on nyt takana. Aikaerosta ja matkustamisesta on myös sen verran selvitty, että on aika vetää yhteen viikon antia sekä miettiä, mihin olemme matkalla.

Tapahtuman keynotessa tuottavuustyökalujen osalta Microsoft käytti nimitystä “The world’s productivity cloud”. Tätähän Microsoft 365-pilviympäristö todellakin nykyään on – maailmanlaajuinen, tietoturvallinen, monipuolinen, käyttäjäkeskeinen sekä samalla yhä helppokäyttöisempi kivijalka, jonka varaan on hyvä rakentaa niin pienen kuin suurenkin yrityksen toimintaa. Ne lukijat joille Office 365 on terminä tutumpi – Microsoft 365 on siis käytännössä Office 365:n laajennettu lisensointimalli, joka tuo perustasollaan mukanaan myös Windows 10:n sekä tietoturvan ja päätelaitehallinnan ominaisuuksia.

Microsoft 365 
The world's productivity cloud

Moderni SharePoint & Intranet

Moderni SharePoint on ottanut viimeisen vuoden aikana suuria askelia eteenpäin, ja tiekartta sekä tehdyt julkistukset tulevista ominaisuuksista olivat johdonmukaista jatkoa sille.

Kokonaan uutena palveluna on tulossa Project Cortex, joka tuo tekoälyyn perustuvan tiedon automaattisen linkityksen ja analysoinnin sekä tämän pohjalta aihesivujen, tietokeskuksen ja aihekorttien automaattisen muodostamisen saataville.

Lisäksi tulossa on navigaatioiden kohdentaminen, parannuksia kokoomasivustojen ominaisuuksiin ja hallittavuuteen, suuri määrä parannuksia SharePoint-listojen ominaisuuksiin, listojen paremman integroitumisen Teamsin käyttöliittymään ja niin edelleen. Lista on pitkä.

Moderni SharePoint on responsiivinen, tyylikäs, helppokäyttöinen, vakio-ominaisuuksiltaan jo nyt hyvin monipuolinen sekä moderneja käyttötapauksia tukeva. Mukauttaminen on helppoa SharePoint Frameworkin (SPFx) avulla tilanteissa, joissa mukautukset ovat selkeästi perusteltuja. Samoja mukautuksia webosissa voidaan hyödyntää myös suoraan Microsoft Teamsin käyttöliittymän kautta.

Ilo oli myös nähdä, miten yritykset ovat huomanneet ja valjastaneet modernin SharePointin kyvykkyydet ja mm. kattavat modernit uutisointiominaisuudet. Samoin on huomattu, että loppukäyttäjät voivat itsekin tehdä paljon ilman ulkopuolista apua, mikä tuo nopeutta ja joustavuutta tekemiseen.

Klassisen ajattelumaailman kysymyksiä oli sessioissa yhä harvemmassa. Modernin SharePoint-ympäristön valmisominaisuuksien riittävät mahdollisuudet on vihdoinkin alettu ymmärtää myös muualla kuin esim. Suomessa (jossa kuljemme tässä asiassa aika eturintamassa). SharePointin (tai Intran) mukautuksiin tai “valmis-intraan” ei kannata enää yksinkertaisesti käyttää aikaa, rahaa tai vaivaa suuria summia. Ennemminkin halutaan pysytellä valmisominaisuuksissa ja hyödyntää niitä järkevällä tavalla.

Maailma on myös muuttunut siinä, miten Intranet organisaatioissa rakentuu. Yhä enemmän kaikki käyttäjät ovat mukana sisällöntuotannossa ja ulkoasuun tehdään vain kevyt brändäys. Alustat kuten Yammer ja Microsoft Teams mahdollistavat läpinäkyvän informaation kulun ja sisällön tuottamisen, johon kaikki loppukäyttäjät osallistuvat. Toisaalta loppukäyttäjät voivat myös valita esim. roolinsa perusteella luontevimman tavan ja sähköisen kanavan kuluttaa tätä sisältöä.

Intranet konseptina siis mukautuu nykyajan tarpeisiin ja ennen Intralle luontaisia funktioita toteuttavat yhä enemmän kaikki Office 365:n työkalut yhdessä. Moderni “Intranet”-käyttöönotto onkin nykyään kevyemmän teknisen lähestymisen ohella enemmän käyttäjälähtöinen kokemus. Projektissa mietitään organisaation viestintää kokonaisuutena ja sitä miten uudet työtavat ja Microsoft 365:n tarjoamat mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti juuri kyseisessä organisaatiossa niin viestinnän kuin ryhmätyönkin osalta.

Microsoft Teams & Yammer

Myös Microsoft Teamsin ja Yammerin osalta Ignite tarjosi paljon.

Yammerin uusi ulkoasu julkaistiin ja Office 365-ryhmiin tehdään pesäeroa muuttamalla Yammer-ryhmien nimi yhteisöiksi (communities). Lisäksi saamme uuden Teams-appsin, jolla Yammer on helppo tuoda osaksi Teamsin käyttöliittymää, mikä selkeyttää ja helpottaa Yammerin käyttöä oleellisesti. Microsoftin aiemmin lanseeraama Inner loop (Teams) – Outer loop (Yammer)-ajattelu tukee taas paremmin kokonaisuutta. Päivittäinen työskentely siis tapahtuu Teamsin kautta, mutta Yammerin kautta loppukäyttäjät voivat jakaa omaa tietoutta ja tekemistä muulle organisaatiolle yli siilojen suoraan Teamsistä.

Teamsin osalta kauan odotetut privaattikanavat tulevat vihdoin tuotantoon nopealla aikataululla jo tällä viikolla. Samoin käyttöä helpottavat erilliset keskusteluikkunat ovat tulossa alkuvuodesta. Lisäksi esiteltiin malli jaella Power Appseihin perustuvia applikaatioita helposti Teamsin sovelluskeskuksen kautta organisaatiossa yhdessä uuden applikaatiokatalogin kanssa. Jatkossa voidaan siis tuoda yrityksen ja eri henkilöstöroolien toimintaa tukevat Power Apps-sovellukset suoraan Teamsin vasemman reunan navigaatioon, jolloin niiden käyttäminen helpottuu. Lisäksi mainittakoon Teamsin uudet tehtävät ja keskitetty näkymä kaikkien eri tehtävätyyppien hallintaan Office 365:ssa. Tämä on ehdottamasti odotettu uudistus.

Microsoft Teams alkaa myös olla “de facto” ryhmätyön alusta yrityksissä, joissa Office 365 on käytössä. Ajatuksena työn käyttöliittymä on toimiva ja antaa tiimeille, eri funktioille ja yksilöille valtavasti mahdollisuuksia organisoitua tehokkaasti oman toimintansa ympärille käyttäjälähtöisesti kunhan tämä tehdään hallitusti ja siten, että kaikki käyttäjät tuntevat organisaation pelikirjan ja yhteiset pelisäännöt. Jatkossa Teamsin rooli entisestään vahvistuu ja yhä useampaa liiketoimintasovellusta tiedon tai sovelluksen sijainnista riippumatta tullaan käyttämään luontaisesti Teamsin kautta. Tämä tarkoittaa myös mukautusten ja lisätoimintojen tuomista Teamsin kontekstiin. Tämän myötä organisaation Teams-osaaminen, Teams-kyvykkydet sekä avoin organisaatiokulttuuri ja yhteiset pelisäännöt nousevat yhä voimakkaammin tekemisen ja osaamisen keskiöön.

Ignitessa oli myös vahvasti esillä Teams-yhteensopivia laitteita ja Microsoft Teams Rooms- sekä Focus Rooms-konseptit. Lisäksi lanseerattiin uusi Managed Meeting rooms-palvelu. Kokonaisuuden täydentää Surface Hub 2 ja näppärät integroidut whiteboard-toiminnallisuudet. Kokoukseen liittyminen ja kokouksen aloittaminen näillä on todella vaivatonta ja kokouskokemus ylipäätään sujuva. Olemme tulleet kauas ongelmallisista Skype-kokouksista ja hyvä niin!

Microsoft Power Platform

Igniten ehkä parasta antia oli mielestäni Microsoft Power Platformiin liittyvät sessiot ja alustan avaamat mahdollisuudet. Power Platform tulee ja kovaa! Monet organisaatiot tekevät alustan käyttöönottoa parhaillaan sekä automatisoivat prosessejaan. Proof of Concept-hengessä toteutuksia yhä useampien liiketoiminta- tai tuottavuussovelluksien tuomiseksi Power Platformin päälle on menossa leveällä rintamalla. Ignitessa moni suurempi yritys myös esitteli omia, jo tuotannossa olevia Power Platform-sovelluksiaan ja jakoi kokemuksia niistä.

Power Platform on alusta, joka koostuu seuraavista komponenteista:

 • Eri tyyppiset Power Appsit – Sovellukset ja UI
 • Power Automate – Työnkulut, automaatio, yhdistimet (aiemmin MS Flow)
 • Power BI – Tiedon visualisointi ja analysointi
 • Power Virtual Agents – Vuorovaikutteiset toiminnot perustuen botteihin

Power Platform sisältää valmiita yhdistimiä moniin eri järjestelmiin ja ideana on low-code/no-code- tyyppinen lähestyminen, jossa sovelluksia ja automaatiota voidaan rakentaa käyttöliittymän kautta helposti ilman syvää koodausosaamista. Kun loppukäyttäjät itse ryhtyvät tekemään tätä, puhutaan kansalaiskoodauksesta. Power Platformin hyödyntäminen leikkaa ideaalitapauksessa suuresti sovelluskehityksen kustannuksia ja tarvittavaa kalenteriaikaa sovelluksen rakentamiseksi.

Monet yhdistimet ja ominaisuudet vaativat erikseen lisensointia mutta monet tarpeet hoituvat myös olemassa olevin Office 365 F1/E3-lisenssein kuten visuaalisen canvas-tyyppisen Power Appsin ja Power Automaten avulla hyödyntäen tuttua SharePointin listaa tietovarastona. Toisena esimerkkinä erilaisten syötteiden saaminen ja niihin reagoiminen suoraan Teamsin käyttöliittymästä vaikkapa mukautuvien korttien avulla ja kaikki yhden käyttöliittymän takaa.

Myös Power Platformin tulevaisuus näyttää erittäin vahvalta. Yhä parempi integroituminen Teamsiin, AI Builder-ominaisuus, jossa tekoälyä voidaan opettaa ja hyödyntää suoraan Power Appsien kautta vaikkapa kuvien sisällön tunnistamiseen, Ignitessa julkaistut RPA-ominaisuudet joilla voidaan automatisoida myös toimintoja ruudulla nauhoitettujen käyttäjäinteraktioiden pohjalta ja PCF (PowerApps Component Framework) Power Appsien komponenttien laajentamiseksi avaavat lähes rajattomasti uusia  hyödyntämismahdollisuuksia.

Kaikki tämä on lähtökohtaisesti myös loppukäyttäjien suoraan hyödynnettävissä.

Muutoksen tuki organisaatiossa (Adoption)

Se, miten muutosta ja käyttäjiä organisaatiossa tuetaan, on noussut jo aiemmin keskeiseksi elementiksi Microsoft 365 -käyttöönotoissa. Jo tätä blogia lukiessa ymmärtää, miksi muutoksen tukeminen ja siirtyminen jatkuvan kehityksen malliin korostuu entisestään

 • Microsoft 365 käyttöönotto on aina kokonaisuus ja organisaatiolle usein kokonaan uusi tapa toimia. Muutos lähtee aina yksilöstä ja siitä että yksilö kokee muutoksen tarpeellisena ja hyödyllisenä itselleen
 • Loppukäyttäjillä on yhä suurempi mahdollisuus osallistua sisältöjen tuottamiseen,  keskusteluun ja heillä on parempi näkyvyys siihen mitä organisaatiossa tapahtuu kokonaisuutena
 • Loppukäyttäjillä ja tiimeillä on yhä suurempi mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, mitä työkaluja ja millä tavoin he haluavat niitä omassa työssään hyödyntää
 • Aiemmasta poiketen toimintojen mukauttaminen käyttötapausten mukaiseksi loppukäyttäjien toimesta on mahdollista ja jopa toivottavaa
 • Käyttäjille syntyy tarve ymmärtää paremmin Microsoft 365-kokonaisuutta ja potentiaalia
 • Muutoksen pysyvyys ja nopeakin tarve omaksua uusia ominaisuuksia on uusi normi
 • Kun digitaalinen ympäristö mahdollistaa kaiken edellä kuvatun, on yhteistyön toimivuuden kannalta koko ajan tärkeämpää, jopa elintärkeää, johtaa muutosta niin, että työyhteisö toimii samojen peruskäytäntöjen mukaisesti. Yhteistyö ei vain toimi, jos kaikki säntäilevät joka suuntaan omien mielihalujen ja oivallusten vieminä.

Muutoksen tukeminen (end user adoption) onkin syystä myös Microsoftilla yksi tämän vuoden avain-focuksista. Loppukäyttäjän ja tiimien käsissä on yhä enemmän mahdollisuuksia käyttää tuottavuustyökaluja haluamallaan tavalla. Lisäksi on tärkeää ymmärtää että em. työkalujen käyttöönotto, prosessien ja pelikirjan määrittely sekä tekemisen kehittäminen eivät suinkaan ole kertaluontoisia ponnistuksia. Uusia ominaisuuksia tulee koko ajan, jopa viikoittain, ja samalla organisaation on myös mietittävä miten saada hyödyt irti maksetuista lisensseistä sekä miten organisoitua jatkuvan muutoksen mallin ympärille. Myös hallintamallit ja avustavat työkalut sekä prosessit vaativat päivitystä.

Oleellista tässä kaikessa on myös se, että alustan ylläpidon, mukautettujen sovelluksien ylläpidon ja esim työläiden jatkokehitysponnisteluiden sijaan panokset voidaan nyt käyttää ketterästi aitojen hyötyjen, liiketoimintaa aidosti edistävien, loppukäyttäjiä tukevien sekä yrityksen toimintaa tehostavien ratkaisujen eteenpäin viemiseksi.

Täydet hyödyt irti Microsoft Teamsistä työn käyttöliittymänä

Tällä viikolla Kööpenhaminassa järjestetyn varsin loistavan ESPC18-tapahtuman innoittamana ajattelin kertoa muutaman ajatuksen Teamsistä ja sen laajennettavuudesta.

Teknisesti Teamsin käyttöönottohan on aikalailla vaivaton. Mitään erityistä ei tarvitse tehdä ja lisenssien käyttöönoton jälkeen voi Teamsiä lähteä koeponnistamaan organisaatiossa sopivalla käyttäjäryhmällä. Koeponnistukseksi tämä myös lähes aina jää, jos asiaa ei suunnitella huolella. Käyttöönoton tuki (End user adoption) onkin modernin tiimityön ja ylipäätään Office 365 käyttöönottoprojektin keskeisin ja onnistumisen kannalta kriittisin osa-alue ja näin ollen moderni Office 365-käyttöönottoprojekti rakentuu pitkälti muutoksen tukemisen aiheiden ympärille. Organisaatiossa Office 365 ja erityisesti Teams ryhmätyön keskiössä tuovat organisaation työskentelykulttuuriin suuren muutoksen läpinäkyvyyden, avoimuuden, osallistamisen, saavutettavuuden ja ylipäätään päivittäisen työskentelyn muodossa.

Microsoft julkaisi tällä viikolla uuden Teams Adoption Hubin tukemaan nimenomaan Teams-käyttöönottojen suunnittelua.

Mitä Teams itseassa on?

Itse ajattelen Teamsiä ensisijaisesti työn käyttöliittymänä.

Teams kokoaa yhteen Office 365:en kaikki palvelut yhden käyttöliittymän ja/tai applikaation taakse lisäten mukaan vielä omat keskeiset ominaisuutensa eli keskustelut, helpon muokattavuuden, liitettävyyden muihin palveluihin sekä organisaation sidosryhmien liittämisen mukaan vieraskäyttäjinä.

Käyttöönoton yhteydessä tulee suunnitella ja määritellä seuraavia asioita tukemaan organisaation työtapojen muutosta (Adoption)

 • Mitä tiimejä ja kanavia luodaan?
 • Mitä välilehtiä ne sisältävät?
 • Miten näitä hyödynnetään organisaatiossa tehokkaasti?
 • Hallintamalli
 • Mahdollinen templatointi
 • Miten Teams muuttaa päivittäistä työskentelyä?
 • Pelikirja siitä, miten Teamsiä tulee käyttää

Teamsin toimintojen laajentaminen – Täysi hyöty irti Teamsistä työn käyttöliittymänä

Kun varsinainen käyttöönotto etenee voidaan alkaa miettiä, miten Teamsistä saataisiin enemmän hyötyjä irti erityisesti työn käyttöliittymän konseptin alla. Tällöin kuvaan astuvat laajennukset, joilla Teamsiin voidaan kytkeä lisää informaatiota organisaation muista järjestelmistä sillä ajatuksella, että kaikkeen tiimin kannalta tärkeään pääsee kiinni helposti yhdestä käyttöliittymästä. PowerApps ja Flow mahdollistavat yhä enemmän asioita, ja ne voidaan tuoda jatkossa yhä tiiviimmin tukemaan Teamsin laajennettavuutta.

Valmiilla palikoilla päästään usein varsin pitkälle. Usein käytetään välilehtiin lisättäviä laajennuksia ja erilaisia yhdistimiä. Yhteensä Teams tarjoaa jo yli 200 valmista laajennusta. Teamsin laajennusten osalta lähitulevaisuuden tärkeimpiä uudistuksia:

 • Dynamics App for MS Teams – Parantaa oleellisesti Teamsin ja Dynamicsin välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa myös Dynamicsin toimintojen tuomisen suoraan Teamsin käyttöliittymään. Katso Vesa Nopasen alustava katsaus Appsista täältä.
 • Tuki SharePoint Framework-pohjaisten (v1.7) webosien lisäämiseen suoraan Teamsin välilehtenä – Helpottaa käyttöä oleellisesti, aiemmin webosat tuli kierrättää SharePointin sivun kautta ja mahdollistaa uuden tyyppiset käyttöskenaariot. Katso Matti Paukkosen blogi aiheesta täältä.

Entä jos valmiit laajennukset eivät mahdollista organisaatiosi kannalta keskeisen ominaisuuden tuomista Teamsin käyttöliittymään? Ei hätää sillä Teams mahdollistaa jatkuvasti kehittyvät laajennusmahdollisuudet ja räätälöitävyyden organisaatioiden tarpeisiin. Tässä ESPC18-tapahtumasta Maarten Eekelsin varsin mainiosta Teams Deep Dive-sessiosta napattu yhteenveto tavoista joilla Teamsiä voidaan tällä hetkellä laajentaa.

Tärkeimpinä näistä:

 • Välilehtiä (Tabs) voidaan räätälöidä ja niihin voidaan rakentaa custom Appseja sekä jatkossa liittää suoraan SharePoint Framework -pohjaisia webosia, joiden avulla voidaan nostaa tietoa esiin vaikkapa MS Graph APIn kautta
 • Kustomoiduilla boteilla voidaan luoda toiminteita, joihin aiemmin tarvittiin monimutkaisia lomakkeita tai tietojen syöttämistä useaan järjestelmään. Miltäpä kuulostaisi uuden Tiimin tilaaminen tai kalenterin varauksen luonti botilla?
 • Kustomoiduilla konnektoreilla (Connectors) voidaan syöttää tietoa Teamsin kanaviin suoraan järjestelmistä, joihin valmista konnektoria ei ole saatavilla. Tällöin voidaan esim. organisaation räätälöidystä järjestelmästä syöttää muutoksia suoraan Teams-kanaviin

Yhteenvetona voisi sanoa, että moderni tiimityö ottaa suuria harppauksia eteenpäin mm. tässä blogissa mainittujen asioiden kautta. Mikäli Teams on jo käytössä organisaatiossasi voidaan kuvatuin tavoin tuoda merkittäviä etuja organisaation työskentelyyn ja mahdollistaa täysin uudentyyppisiä käyttötapauksia. Moderni ympäristö mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja hyötyjen etsimisen nopean kehittymisen kautta. Jos ajatuksia heräsi asian tiimoilta, niin autamme Innofactorilla enemmän kuin mielellämme kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä ja tarpeissa!

Edellytykset Office-dokumenttien yhtäaikaiselle muokkaamiselle ja synkronoinnille O365-ympäristössä

Olemme kuulleet viime aikoina paljon modernista ryhmätyöskentelystä O365-ympäristössä ja aihe on erittäin ajankohtainen. Innofactorilta Vesa on ollut aktiivinen mm. #TeamsTorstai-konseptin suhteen ja toisaalta esim. Sanna on ollut aktiivinen käyttöönoton tukemisessa ja kertoili viimeisimpänä blogiaiheenaan kuinka onnistua uuden järjestelmän käyttöönotossa (vaikkapa modernin ryhmätyön ja Teamsin) organisaatiossa.

Yksi modernin ryhmätyön kulmakivi eli Office-dokumenttien muokkaaminen ja erityisesti monen käyttäjän toimesta yhtä aikaa tapahtuva dokumenttien työstö on jäänyt ehkä pienemmälle huomiolle. Tämä on hyvin tyypillinen skenaario Teams-pohjaisessa työskentelyssä joka mahdollistaa hyvin helpon dokumenttien työstön, kommentoinnin ja samalla niistä keskustelun. Juuri tässä #Teams on itse asiassa parhaimmillaan monestakin syystä. Moni myös muistaa aiemmin koetut ongelmat OneDrive for Business synkronointi-clientin kanssa tilanteissa joissa OneDriven ja SharePoint-työtilojen tiedostot haluttiin ladata myös omalle koneelle esim. offline-työskentelyä varten. 

Nykyään modernit Office-työvälineet toimivat pääosin hyvinkin mallikkaasti ja dokumenttien muokkaaminen O365:ssa, myös yhtä aikaa muiden käyttäjien kanssa, on mutkatonta. Myöskin uusi OneDrive for Business synkronointi-client toimii vakaasti.

Mikäli tietyt perusasiat eivät ole kunnossa niin toki ongelmiin voidaan törmätä – yleisimpinä ongelmina mainittakoon mm. Office-dokumenttien avatuminen “vain luku”-tilaan tai pilvessä muokattavan dokumentin yhtäkkinen tallentamisen epäonnistuminen. 

Keräsin tähän neljä tärkeintä asiaa joilla varmistaa toimiva yhtäaikainen dokumenttien työstö (Co-Authoring) ja synkrointi lokaalisti O365-ympäristössä. Huomioi että asioiden korjaaminen vaatii admin-oikeudet koneellesi kohtien 1 ja 2 osalta joten ole tarvittaessa yhteydessä IT-osastoosi.

1) Varmista että käytössä on riittävän uusi Office 2016-client

Teamsin tai suoraan O365-ryhmän dokumenttikirjaston kautta voidaan Office-tiedostot avata ja niitä voidaan muokata Office-ohjelmistojen online-versioilla. Nämä online-versiot tukevat aina tiedostojen yhtäaikaista muokkausta kun se vaan muista tekijöistä johtuen on mahdollista. 

Mikäli käytät Offfice-client ohjelmaa esim. Excel 2016:ta tiedoston avaamiseen ja muokkaamiseen tulee varmistaa että se on riittävän uusi ja tukee yhtäaikaista muokkausta. Nyrkkisääntönä se että vasemmassa ylänurkassa tulee näkyä AutoSave-toiminto tilanteesta riippuen joko harmaana tai valkoisena. Tällöin tuettuna on AutoSave-ominaisuuksien lisäksi myös yhtäaikainen muokkaaminen.

Vinkkinä vihkiintyneemmille käyttäjille että myös Office 2016 clienteilla on omat päivityskanavat joilla voidaan päättää millä syklillä clientit päivittyvät ja tätä kanavaa voi tarvittaessa vaihtaa.

Lisätietoa täällä https://blogs.technet.microsoft.com/odsupport/2017/05/10/how-to-switch-channels-for-office-2016-proplus/

2) Varmista että käytössä on vain ja ainoastaan uusi Onedrive-synkronointi clientti

Vain uudempi OneDrive synkronointi-client on toimiva jos haluat synkronoida O365-tiedostot koneellesi. Koskee niin henkilökohtaista OneDrivea kuin Teamsin ja tätä kautta O365-ryhmien dokumenttikirjastoja joiden molempien synkronointi tapahtuu siis yhden ja saman clientin kautta.

Hyvin yleinen virhetilanne on että henkilökohtainen O365:n OneDrive synkronoidaan uudemmalla clientilla mutta koneella on asennettuna myös vanhempi client jonka kautta esim. O365-ryhmien tiedostot vahingossa synkronoidaan. Tästä aiheutuu paljon ongelmia.

Varmista siis että sinulla on käytössä vain uusi Onedrive-synkronointi-client ja että clientteja on asennettuna koneellesi varmasti vain yksi.

Tässä artikkelissa on loistava ohjeistus siitä miten käytössä olevan clientin saa varmistettua https://support.office.com/en-us/article/which-version-of-onedrive-am-i-using-19246eae-8a51-490a-8d97-a645c151f2ba

Lisäksi tässä ohjeistus miten siirtyä käyttämään vain uutta clienttia https://support.office.com/en-us/article/transition-from-the-previous-onedrive-for-business-sync-client-4100df3a-0c96-464f-b0a8-c20de34da6fa

3) Synkronoitavan dokumenttikirjaston asetukset (Teamsin ja O365-ryhmän dokumenttikirjasto)

Kun luot uuden Teamsin luo O365 taustalle myös modernin O365-ryhmän joka pohjimmiltaan on SharePoint-tiimisivusto. Tämä sivusto tarjoaa varsinaisen tallennuslokaation tiedostoille SharePointin dokumenttikirjaston ja siihen syntävän kansiorakenteen muodossa. Oletuksena kaikki asetukset ovat synkroinnin ja tiedostojen yhtäaikaisen muokkaamisen kannalta oletus-dokumenttikirjastossa oikein.

Yleisohje: Älä koske dokumentikirjaston vakioasetuksiin 🙂

Seuraavat asetukset dokumenttikirjastossa aiheuttavat tiedostojen synkronoitumisen lokaalisti vain luku-tyyppisenä sekä potentiaalisia ongelmia yhtäaikaiseen muokkaukseen:

 • Require checkout | Edellytä uloskuittausta: On luontevaa että mikäli ominaisuus on otettu käyttöön voi tiedostoa muokata vain yksi käyttäjä kerrallaan. Lisäksi tiedosto synkronoituvat lokaasti vain luku-tyyppisinä. Älä koskaan ota käyttöön modernissa O365-ryhmässä tai Teamsin dokumenttikirjastossa ellei ominaisuudelle ole erillistä painavaa perustetta
 • Require content approval | edellytä sisällön hyväksyntää: Aiheuttaa myöskin ongelmia. Älä koskaan ota käyttöön modernissa O365-ryhmässä tai Teamsin dokumenttikirjastossa ellei ominaisuudelle ole erillistä painavaa perustetta
 • Versioning | Versiointi: Käytä vain pääversiointia dokumenteille. Kaikki muut asetukset voivat aiheuttaa ongelmia.
 • Dokumenttikirjaston metatiedot: Myös modernit dokumenttikirjastot mahdollistavat metatietojen käytön ja uusia sarakkeita on helppo luoda. Metatiedot ovat kuitenkin harvoin aidosti tarpeellisia ajatellen että esim. tiimi, tiimin julkisuusasetus sekä tiimin kanava jo itsessään määrittevät sen mitä dokumentteja lokaatiossa työstetään. Jos kuitenkin päädyt käyttämään metatietoja älä määrittele niistä pakollisia. Muuten tiedostot synkronoidaan vain luku-tyyppisinä ja yhtäaikainen muokkaus voi olla ongelmissa.

4) Huomioi kaikki organisaation käyttäjät em. kohtien osalta

On tärkeää että kaikki organisaation käyttäjät käyttävät riittävän uusia Office 2016 clientteja ja että käytössä on uudempi OneDrive for Business synkronointi client. Yksikin käyttäjä joka esimerkiksi avaa muokattavan tiedoston vanhalla Office clientilla tai vanhalla mobiili-clientilla joka ei tue yhtäaikaista muokkausta aiheuttaa sen että tiedosto avautuu vain luku-tilaan kaikilla käyttäjillä myös tilanteessa jossa sinulla itselläsi olisi uudempi client.

—————————————————————————————————————

Näillä eväillä pitäisi päästä hyvään alkuun ja varmistua siitä että käyttäjien kokemat ongelmat O365-pohjaisen dokumenttien käsittelyn suhteen on minimoitu. Varmasti yksittäisiä virhetilanteita ilmenee kuten aina mutta ainakin perusteet ovat kunnossa.

—————————————————————————————————————

Tässä vielä muutamia hyviä linkkejä jos ongelmia ilmenee ja kaikki em. asiat on käyty jo läpi.

Office 2016 / Online Co-Authoring: https://support.office.com/en-us/article/collaborate-on-excel-workbooks-at-the-same-time-with-co-authoring-7152aa8b-b791-414c-a3bb-3024e46fb104#ID0EAABAAA=Windows

Troubleshoot Co-Authoring: https://support.office.com/en-gb/article/Troubleshoot-co-authoring-in-Office-bd481512-3f3a-4b6d-b7eb-ebf9d3626ae7?ui=en-US&rs=en-GB&ad=GB

 OneDrive read-only issues: https://techcommunity.microsoft.com/t5/OneDrive-for-Business/Onedrive-readonly-green-locks/td-p/39365

MS Ignite 2016 – Yhteenvetoa

MS Ignite – tapahtuma on jälleen tämän vuoden osalta takana. Kyseessä on Microsoftin suurin vuotuisesti järjestämä tapahtuma kooten viikoksi yhteen yli 20 000 Microsoftin eri teknologioiden ja teknologia-alustoiden kanssa töitä tekevää ammattilaista ympäri maailman. Tällä kertaa Ignite järjestettiin helteisesssä ja etenkin aluksi suorastaan tukalan kuumassa Atlantassa 25-30.9.2016.  Ignite tarjosi kaikkiaan yli 1400 eriaiheista mielenkiintoista sessiota ja ottaen huomioon että varsinaisia kongressipäiviä oli noin neljä ja puoli päästään nopealla laskutoimituksella yli 300 sessioon per päivä. Oli siis aiheita mistä valita… 

Machine generated alternative text:
-4ivu. 
CENTENNIAL 
OLYMPIC PARK

Erilaisia listauksia uusista Azureen ja O365:n julkaistuista ominaisuuksista on listattu niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeenkin monissa eri lähteissä ja en lähde niitä listamaan tämän kirjoituksen puitteissa. Hyviä sivustoja ylipäätään uusien teknisten ominaisuuksien statusten seuraamiseen ovat mm. O365 blogi, Azuren blogi tai esim. Innofactorin blogi jonka puitteissa Vesa ansiokkaasti kirjoittelikin viime viikolla kaksiosaisessa blogissaan Igniten sisältämistä julkaisuista Ignite haastaa muutokseen, Koe tulevaisuutta jo nyt!

Machine generated alternative text:
Microsoft mission

Muutokseen, yleisemmin meneillään olevaan digitalisaatioon ja tietotyön murrokseen liittyen nousi Ignitessa esiin seuraavat toteamukset joita mielestäni ei sovi unohtaa nykyisessä nopeasti muuttavassa maailmassa. Suomessakin on valitettavasti tältä vuosituhannelta varoittavia esimerkkejä siitä mitä voi tapahtua jos ympärillä tapahtuvan muutoksen kanssa ei olla hereillä. 

“World has changed”  

“You cannot fight the change” 

“Change needs to be embraced” 

Microsoftin pilvialustoista puhuttaessa ollaan maailmassa jossa avainsana on jatkuva päivittyvyys ja uusien ominaisuuksien mukaan tuominen nopealla syklillä. Esim. O365:n osalta voi statusta seurata Roadmap-sivustolta jolloin saa myös käsityksen siitä kuinka paljon O365-rintamalla koko ajan tapahtuu ja Azuren osalta mennään eteenpäin vähintään yhtä vauhdikkaasti. Miten siis saadaliiketoimminnan prosessit, järjestelmien ja työkalujen loppukäyttäjät sekä organisaatio ylipäätään pysymään uusien ominaisuuksien osalta perillä siitä mitä työkaluja ja alustoja on saatavilla, miten niiden käyttöönotto tulisi vaiheistaa ja ennen kaikkea miten, mihin tarkoitukseen ja mihin prosesseihin mitäkin työkalua voisi hyödyntää? Tärkeää on myös RoadMap-ajattelun tuominen mukaan tekemiseen ja etenkin pilvipalveluihin siirtymisen tueksi heti prosessin alkuvaiheessa. Nämä pohdinnat ovat tekemistä jossa Innofactor voi varmasti tarvittaessa auttaa. 

Tosiasia on myös se että pilviympäristöjen käyttö- ja ainakin kokeiluaste alkaa olla yrityksissä hyvin korkea. Ignitessa esitetyt viimeisimmät luvut kertovat että Fortune 500-listan yrityksistä 85% käyttää MS-pilvipalveluita jossakin muodossa ja omistaa tätä kautta Azure AD tenantin. Lisäksi Azure AD:ta vasten tulee päivittäin noin 1,3 miljardia autentikaatiopyyntöä. Nämä ovat varsin kovia lukuja ja Azure olikin Ignitessä alustana todella vahvasti esillä erityisesti IoT-, koneoppimisen, tekoälyn ja tietoturvan saralla. Ei ihme sillä Azurella voidaan toteuttaa mitä tahansa palveluita oikeastaan millä tahansa teknologialla hyvin joustavasti, kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti. 

Toisaalta O365:n tarjoamat tietotyön välineet kehittyvät myöskin nopeasti ja ovat moderneja työtapoja tukevia, suunniteltu natiivisti mobiilikäyttöön, lisäävät tuottavuutta, laskevat kustannuksia ja mahdollistavat täysin uudenlaisen yhteisöllisen työskentelymallin. Myös työntekijöiden toimesta osataan jo monesti vaatia moderneja työvälineitä käyttöön. O365:n uusista ominaisuuksista pääset kuulemaan maksutonta webinaaria Vesan pitämänä torstaina 13.10 klo 9:00.  

Lukuisten mielenkiintoisten teknisten julkaisujen ohella (joista mainittakoon erityisesti omalla pöydällä vahvasti näkyvät SharePointin modernit työtilat jotka jatkossa integroituvat O365 groupseihin) nostaisin kuitenkin punaisena lankana esiin Ignite-rintamalla tänä vuonna tietoturvan. Niin Azureen, O365:een kuin Windowsiin liittyen oli paljon tietoturvaan liittyviä sessioita ja julkistuksia. Lisäksi Microsoft panostaa tietoturvan tueksi myös eri komponenttien sisäisten tapahtumien (Insights) näkyvyyden parantamiseen. 

Näillä ajatuksilla loppuvuoteen! 

Machine generated alternative text:
Microsoft Ignite 
See you in 
Orlando 
September 25-29, 2017 
Microsoft